Modificari contract

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1714/2008, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art. I. - Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1714/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 885 din 29 decembrie 2008, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1. La articolul 5 din Anexă, alineatul (2) se completează şi va avea următorul cuprins:
“(2) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (1) se aplică corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru.”
2. La articolul 14 din Anexă, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“l) să utilizeze formularul de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele sub forma denumirilor comune internaţionale (DCI), astfel cum acestea sunt prevăzute în Lista denumirilor comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia cazurilor justificate medical în fişa medicală a pacientului, conform specializării, în concordanţă cu diagnosticul;”
3. La art. 18 din Anexă, după litera j) se introduce o nouă litera, litera k) cu următorul cuprins:
“k) dacă se constată lipsa nejustificată a furnizorului de servicii medicale timp de 3 zile consecutive de la programul de lucru prevăzut în contract. ”
4. La art. 28 din Anexă, după alineatul (1) se introduc două alineate noi, alin. (11) şi alin. (12) cu următorul cuprins:
“(11) Asistenţa medicală în afara programului de lucru este asigurată, după caz, de:
a) medicii de familie asociaţi din mai multe localităţi în centre de permanenţă care acordă asistenţă medicală conform prevederilor legale în vigoare;
b) unităţi medicale specializate care asigură serviciile medicale de urgenţă prespitalicească, transport medical şi consultaţii de urgenţă la domiciliu.
(12) Centrele de permanenţă prevăzute la alin. (11) lit. a) funcţionează în regim de gardă care se instituie între orele 15,00 – 8,00, conform prevederilor legale în vigoare.”
5. La art. 28 din Anexă, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins:
“(3) Modalitatea de decontare a serviciilor medicale acordate în condiţiile prevăzute la alin. (11) lit. a) este stabilită prin Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1024/496/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”
6. La articolul 35 din Anexă, literele a) şi b) se modifică şi se completează şi vor avea următorul cuprins:
“a) plata prin tarif pe persoană asigurată; suma cuvenită se stabileşte în raport cu numărul de puncte, calculat în funcţie de numărul asiguraţilor înscrişi pe lista proprie - conform structurii pe grupe de vârstă, ajustat în condiţiile prevăzute prin norme, numărul de puncte aferent fiecărei grupe de vârstă -, ajustat în funcţie de gradul profesional şi de condiţiile în care se desfăşoară activitatea şi cu valoarea unui punct, stabilite prin norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Numărul de puncte acordat pe durata unui an pentru fiecare asigurat corespunde asigurării de către furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale profilactice, curative, de urgenţă şi a unor activităţi de suport. Serviciile medicale care se asigură prin plata per capita şi condiţiile în care acestea se acordă se stabilesc prin norme. Numărul de puncte acordat pe durata unui an în funcţie de numărul de asiguraţi înscrişi pe lista proprie se ajustează gradual, cu excepţia zonelor defavorizate, în condiţiile prevăzute în norme. Valoarea definitivă a punctului este unică pe ţară şi se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru; această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct. Pentru trim. II şi III ale anului 2009 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata „per capita” este de 4,10 lei; pentru trim. IV 2009 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata „per capita” va fi calculată în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie şi va fi prevăzută în norme.
b) plata prin tarif pe serviciu medical, stabilit în funcţie de numărul de servicii medicale şi de valoarea unui punct. Numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct şi nivelul valorii minime garantate pentru un punct se stabilesc prin norme. Valoarea definitivă a unui punct este unică pe ţară şi se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru. Această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct.
Pentru trim. II şi III ale anului 2009 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este de 1,5 lei; pentru trim. IV 2009 valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu va fi calculată în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie şi va fi prevăzută în norme.”
7. La art. 64 din Anexă, literele e) şi g) de la alineatul (2), se completează şi vor avea următorul cuprins:
“e) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinetele de specialitate integrate ale spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialităţile clinice;
g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi, finanţate din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească, în condiţiile prevăzute prin norme, a căror plată se face prin tarif pe serviciu medical, respectiv prin tarif pe caz rezolvat pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi în camera de gardă a spitalului şi în structuri asimilate camerelor de gardă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;”
8. La art. 64 din Anexă, alineatul (3) se completează şi va avea următorul cuprins:
“(3) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camera de gardă şi în structurile asimilate acestora, din cadrul spitalelor, pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă, sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă şi sunt decontate prin tarif/caz rezolvat. Numărul de cazuri şi tariful aferent acestora se negociază cu casele de asigurări de sănătate, fiind suportate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti, în condiţiile prevăzute în norme.”
9. După articolul 64 din Anexă se introduce un articol nou, art. 641, cu următorul cuprins:
“Art. 641 - La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere 95% din fondurile alocate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de către unităţile sanitare cu paturi.
Diferenţa de 5% din fondul cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti ce nu a fost contractată iniţial se utilizează pentru decontarea cazurilor externate prevăzute la art. 74 , precum şi pentru decontarea sumelor reprezentând depăşirea valorii trimestriale de contract cu maximum 5% din valorea acesteia pentru spitalele clinice de urgenţă , cât şi pentru alte situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, după caz.”
10. La articolul 69 din Anexă, preambulul alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, cu încadrarea în sumele contractate, în funcţie de realizarea indicatorilor conform normelor, în următoarele condiţii:”
11. La art. 70 din Anexă, litera a) se completează şi va avea următorul cuprins:
“a) investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi, efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate, în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu este funcţională, în condiţiile stabilite prin norme;”
12. La art. 79 din Anexă, punctul 1 se completează şi va avea următorul cuprins:
“1. pentru unităţile medicale specializate publice autorizate şi evaluate: buget global stabilit pe baza indicatorilor şi, după caz, a coeficienţilor de ajustare corespunzători timpilor de aşteptare, în condiţiile stabilite în norme;”
13. La art. 95 din Anexă, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) În contractul de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ se va specifica valoarea orientativă, defalcată pe trimestre şi luni. Valoarea orientativă a contractului se va stabili în condiţiile prevăzute prin norme atât pentru medicamentele eliberate cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cât şi pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente unor programele de sănătate a căror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis.
Valoarea orientativă a contractelor pentru farmaciile din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, care intră în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, se stabileşte prin normele proprii de aplicare a prezentului contract-cadru.”
14. La articolul 96 din Anexă, literele m), n), r), t) şi y) se modifică şi se completează şi vor avea următorul cuprins:
„m) să elibereze medicamentele din prescripţiile medicale asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în condiţiile în care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care medicul care a eliberat prescripţia medicală a încheiat contract sau convenţie în vederea recunoaşterii prescripţiilor medicale eliberate în situaţiile prevăzute în norme.
n) să anuleze DCI-urile/medicamentele şi/sau materialele sanitare care nu au fost eliberate, în faţa primitorului, pe toate exemplarele prescripţiei medicale, în condiţiile stabilite prin norme;
r) să depună, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă. Pentru medicamentele eliberate decontarea se face cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate;”
t) să elibereze medicamentul care dă preţul de referinţă în cadrul denumirii comune internaţionale prescrise de medic şi, numai cu acordul asiguratului, să elibereze orice alte medicamente din cadrul aceleiaşi denumiri comune internaţionale;
y) să transmită caselor de asigurări de sănătate, pe suport de hârtie şi în format electronic, contravaloarea medicamentelor şi materialelor sanitare eliberate pe parcursul unei săptămâni, în prima zi a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea.”
15. La articolul 97 din Anexă, litera a) se completează şi va avea următorul cuprins:
“a) să primească de la casa de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate, conform facturilor emise şi documentelor însoţitoare, în limita fondurilor aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinaţie, atât pentru medicamentele eliberate cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cât şi pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente unor programele de sănătate a căror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis.”
16. La articolul 98 din Anexă, litera d) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
“d) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte, în limita fondurilor aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie consum de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, contravaloarea medicamentelor eliberate cu şi fără contribuţie personală; precum şi a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente unor programele de sănătate a căror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis, la termenele prevăzute în norme.
17. La articolul 100 din Anexă, preambulul alineatului (1) şi literele a) şi b) ale alineatului (1) se modifică şi se completează şi vor avea următorul cuprins:
“(1) Modalităţile de prescriere, eliberare şi de decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamente sub forma denumirii comune internaţionale (DCI), cu excepţia cazurilor justificate medical în fişa medicală a pacientului. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu următoarele restricţii:
a) pentru sublistele A şi B - o singură prescripţie lunar, cu maximum 7 medicamente, dar nu mai mult de 3 medicamente din sublista B cu procent de compensare 50% din preţul de referinţă. Valoare totală a medicamentelor din sublista B, calculată la nivelul preţului de referinţă, este de până la 300 lei pe lună;
b) în situaţia în care într-o lună se prescrie un medicament din sublista B notat cu #, cu o valoare maximă a tratamentului pe o lună mai mare de 300 lei nu se mai prescriu în luna respectivă şi alte medicamente din sublista B, “
18. La art. 128, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Sunt incluse în lista de medicamente (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, numai medicamentele cu studii de bioechivalenţă, cu excepţia situaţiilor în care medicamentul respectiv nu este inclus pe lista medicamentelor care necesită studii de bioechivalenţă conform normelor în vigoare şi a situaţiilor în care, pentru o anumită denumire comună internaţională, nu există medicamente care deţin astfel de studii. ”
Art. II
În cuprinsul prezentei hotărâri sintagmele „Ministerul Sănătăţii Publice”, „ministrul sănătăţii publice” şi „autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti” se înlocuiesc cu expresiile „Ministerul Sănătăţii”, „ministrul sănătăţii” şi „direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti”.

PRIM MINISTRU

EMIL BOC